ستارۀ محروم استقلال، بخشیده می‌شود!

باشگاه استقلال راهکاری را در پیش گرفته که به موجب آن محرومیت بلند مدت ستارۀ خود را کاهش خواهد داد.