جام چند مجهولی / قهرمان عصر جدید/ پیشخوان

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم اردیبهشت به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.